top of page
headers_0003_5747.jpg

שירותי החברה

⬤ ניהול פרויקטים הנדסיים גדולים (מגה פרויקטים)

פרוייקטים בשיתוף המגזר הפרטי והציבורי - PFI ,DBOT ,DBM ,DBO) PPP) בתחום מערכות תחבורה עתירת נוסעים (מתע"נ), בדגש על רכבת קלה (רק"ל), רכבות, נמלי-תעופה, רכבל.

 1. ניהול תהליך מכרזי זכיינות: הובלת SPC/ EPC: ניהול ממשקים ועבודה שוטפת- בעלי מניות, שותפים, גופים מממנים, מתכננים ואדריכלים, יועץ מקצועי מטעם הבנקים המממנים (LTA).

 2. ביצוע פרויקטי זכיינות- מתן שירותי ניהול כלליים: ניהול, בקרה, תקציבים,רכש.

 3. ייעוץ בשלבי הביצוע- חברות בוועדת היגוי, יישום הסכמי קונסורציום ובקרה על יישום הסכמי הזכיינות אל מול המזמין, בקרת אבני הדרך לתשלום על פי הסכם הזיכיון, בקרת הסכמים רב צדדיים.

 ניהול מכרזים

מכרזי תשתיות הנדסיים          

 1. כתיבה, ניהול ובקרת מכרזים ציבוריים פומביים לטובת המגזר הציבורי- גופים מקומיים, משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות.

 2. מכרזים בינלאומיים-ניתוח, בחינת כדאיות כלכלית והצעת חלופות.

 3. ניתוח תוצאות מכרזים והצגתם בפני ועדות מכרזים.

 בקרה: הנדסית, תקציבית, תפעולית
 1. שירותי בקרה הנדסית-מקצה לקצה, על פי המתודולוגיות המודרניות והעדכניות ובכללן של ה PMBOK: בקרת תכנון, ביצוע ומוכנות ליציאה למכרז, (RFT).

 2. בקרה תקציבית-תכנון, יישום וניהול התקציב.

 3. בקרה תפעולית של מרכזי תחבורה משולבים (מתח"מ): הכנת ויישום מתודולוגיית בקרה מבוססת SLA, בקרת תפעול שוטף וחשבונות עיתיים.

 ניהול וייעוץ כלכלי-מסחרי
 1. בקרת פעילות כלכלית ציבורית.

 2. בקרת מענקים כלכליים ממוסדות ומשרדים ציבוריים: הכנת מתודולוגיית בקרה, בדיקת דרישת חברות מסחריות למענקים ציבוריים –הכנת דוחו"ת והמלצה בפני וועדות ממשלתיות.

 3. בקרת דרישות למענקים ציבורים ממשלתיים לרשויות מקומיות.

 4. ניהול תהליכי רכש פרויקטאליים: איפיון הצורך, הכנת מסגרות חוזיות ייעודיות, הקצאת מקורות תקציביים, איפיון אבני דרך ומעקב  אחר יישום הרכש.

!שירותי החברה מתאפיינים בייעוץ ניהולי רב מערכתי ומורכב, ברובו המכריע
service1
service2
service3
service4
bottom of page